אוריה חשמל ותאורה, חשמל, תאורה
לחץ להגעההתקשר

תקנון אתר אוריה חשמל ותאורה בע"מ.

 1.     כללי:

1.1.  חברת אוריה חשמל ותאורה בע"מ ( להלן: "אוריה" ) הינה חברה העוסקת ביבוא ושיווק של , בין השאר , חומרי ואביזרי חשמל ותאורה (להלן: "המוצרים").

1.2.  אוריה הקימה אתר שנועד לסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים, כפי שאלה מופיעים בקטלוג המוצרים הרלבנטי בעת ביצוע הרכישה (הצע וכמות המוצרים בקטלוג ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת בלעדי של אוריה / מפעיל האתר ) ובכפוף לתקנון זה (להלן: "האתר").

1.3.  השימוש באתר על כל תכניו ושרותיו מוצע לגולש או למשתמש בו (להלן: "המשתמש" או הרוכש") בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון כפי שהם כיום ו/או כפי שיתוקנו בעתיד.

1.4.  הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם המנע משימוש באתר זה.

1.5 במידה ואין אפשרות לסליקה באתר יש ליצור קשר עם משרדי החברה על מנת להתעדכן במחירים עדכניים ומלאי עדכני.

שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר וקריאת המודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמה לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

1.5.  כל הגולש ו/או משתמש באתר הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד אוריה ו/או בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעילו על פי תקנון זה.

1.6.  רשאים להשתמש בשרותי האתר אך ורק בגירים בני 18 שנים ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי כדין.

1.7.  מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

2.     המוצרים המוצעים לרכישת באתר אוריה:

2.1.  אוריה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים , איכותיים בדרך נוחה ומהירה. אוריה אינה מתחייבת להציע באתר את כל מוצריה.

2.2.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך והנובע מכך.

2.3.  אוריה מציעה לרכישה באתר מוצרים וכמויות במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאוריה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע למכירה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

2.4.  אוריה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.

2.5.  חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלא תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השרות (להלן: "בעל האחריות").

2.6.  האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על אוריה.

2.7.  כל הרוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אוריה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת העל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה באוריה.

3.     ביצוע הזמנה:

3.1.  רוכש/ משתמש /גולש – במידה והנך מעוניין לרכוש מוצרים, נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם משתמש לכניסה, סיסמא תוחזר לכתובת מייל שהוזנה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל אוריה להבטיח ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע הרכישה.

3.2.  כדי לבצע הזמנת מוצר מהאתר יש לבחור תחילה מוצר שניתן לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוספה לעגלה ".

3.3.  ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתכנון זה.

3.4.  הלקוח יכול לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי מאוריה.

3.5.  בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג באוריה ולאשר את העסקה.

3.6.  מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע אוריה בדיקה של כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה ויישלח אישור וחשבונית קניה לכתובת המייל על ביצוע הפעולה.

3.7.  במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומובטלת.

3.8.  יובהר ויודגש כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ואוריה חשמל אינה מחויבת כלפי המשתמש כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי

3.9.  הרישום נחשב במחשבי אוריה חשמל ואישור התשלום על ידי חברת האשראי יהווה ראיה לנכונות הפעולות.

3.10.               ההרשמה לאתר מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אוריה חשמל אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של אוריה חשמל אלא אם כן סימן המשתמש במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

4.     אופן ביצוע פעולת רכישה:

4.1.  אוריה ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פריטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס הוא יתורן על ידם.

4.2.  אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס ע"י הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.3.  פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של אוריה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור ביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי אוריה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

5.     תשלום:

5.1.  חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

5.2.  ברכישת מוצר בתשלומים בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי , בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בהתאם למנגנון התשלומים כפי שיוסכם.

5.3.  כל המחירים המוצגים באתר אוריה חשמל כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאות אחרות שיחולו על הרוכש.

5.4.  מובהר כי מחירי המוצרים המוצגים באתר והמחייבים את הרוכש , עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות אוריה חשמל והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה , אם וככל שתהיה.

6.     אספקה / הובלות המוצרים:

6.1.  אוריה חשמל תדאג לספק כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה , תוך 21 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

6.2.  אוריה חשמל לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לא הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אוריה חשמל לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב

6.3.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית אוריה חשמל תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך מקובל , אשר יתואם עמו מראש.

6.4.  מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד , למעט אזורי ים המלח ואילת . אוריה חשמל תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה

6.5.  דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל . הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהיעדר מעלית משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין , והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה .

6.6.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל אוריה חשמל תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. האשראי ו/או חתימתו של בעל הכרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר

6.7.  יובהר כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר ויקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוריה חשמל בהתאם למשקלם .

6.8.  חשבונית הרכישה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

7.     ביטול העיסקה:

7.1.  זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג(ג)(1)לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981(להלן: ”חוק הגנת הצרכן")לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי אוריה חשמל בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

7.2.  רוכש אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה יודיע לאוריה חשמל על ביטול העסקה לא יאוחר מ-12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה . רוכש אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.

7.3.  בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי אוריה חשמל.

7.4.  תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

7.5.  יודגש בהתאם להוראות אלה , חלה חובת החזרת המוצר לסניפי אוריה חשמל על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי אוריה חשמל, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלת באוריה חשמל.

 

7.6.  אם מסיבה כלשהי הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה2(1)לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 עד שבועיים מיום הרכישה .

כל זאת בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית.

 

7.7.  בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר(למעט שהמוצר פגום) על הרוכש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאוריה חשמל על חשבונו.

7.8.  ככלל לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או מוצר מתכלה בנוף אין החלפה/החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה.

7.9.  בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן , במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית אוריה חשמל לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100ש"ח לפי הנמוך מבניהם.

7.10.               כמו כן במקרה של ביטל עסקה כאמור אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית אוריה חשמל לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

8.     דין ומקום שיפוט:

8.1.  על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע בלבד.

 

svg